Ryszard Bafia Kancelaria Adwokacka
Ryszard Bafia Kancelaria Adwokacka

Oferta

Nasza Kancelaria świadczy szeroki zakres usług prawnych w zakresie:

 • Prawo cywilne:
  • sprawy o zapłatę,
  • sprawy wynikające z utraty lub zniszczenie mienia,
  • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie (wypadki komunikacyjne, odszkodowania od jednostek  świadczących usługi medyczne,
  • sprawy z zakresu  odpowiedzialności cywilnej),  
  • postępowania z tytułu niewykonania lub nienależytego  wykonania umowy,
  • opiniowanie i doradztwo w zakresie praw i obowiązków stron stosunków umownych (np. sprzedaż, najem, zlecenie, umowa o dzieło itp.),
  • sprawy o naruszenie dóbr osobistych,
  • postępowanie w sprawach konsumenckich.
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze:
  • rozwody i separacje,
  • postępowanie o alimenty,
  • postępowanie o zniesienie wspólności  majątkowej małżeńskiej,
  • postępowanie o podział majątku dorobkowego małżonków,
  • postępowanie o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
  • postępowanie o ograniczenie i pozbawienie  władzy rodzicielskiej,
  • postępowanie o adopcje krajowe i zagraniczne,
  • sprawy opiekuńcze (opieka, kuratela, rodzina zastępcza),
  • sprawy z ustawy o nieletnich.
 • Prawo spadkowe:
  • postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku,
  • postępowanie o dział spadku,
  • postępowanie o zachowek,
  • inne sprawy spadkowe.
  • Sądowa windykacja wierzytelności i rzeczy: egzekwowanie należności pieniężnych i niepieniężnych,  postępowanie o wydanie rzeczy.  
 • Prawo nieruchomości:
  • postępowania o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości,
  • postępowania o ustanowienie i zniesienie służebności,
  • postępowania o zniesienie współwłasności,
  • postępowania z zakresu prawa spółdzielczego,
  • sprawy wieczysto-księgowe,
  • doradztwo w zakresie zawierania umów sprzedaży,  najmu, dzierżawy nieruchomości,
  • analiza stanu prawnego nieruchomości.
 • Prawo karne:
  • obrona w postępowaniu karnym lub karnoskarbowym;  
  • reprezentacja pokrzywdzonego w procesie karnym;  
  • dochodzenie roszczeń cywilnych związanych z popełnieniem przestępstwa;  
  • obrona w postępowaniu wykonawczym, w tym odroczenie wykonania kary;  
  • obrona w postępowaniu o warunkowe przedterminowe zwolnienia;  
  • obrona w postępowaniu o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności;  
  • obrona w postępowaniu o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności;  
  • obrona w postępowaniu o wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.  
 • Prawo Pracy:
  • reprezentacja przedsiębiorców w sporach z zakresu prawa pracy,  
  • sporządzanie regulaminów zatrudnienia i wynagradzania, oraz innych dokumentów związanych z procesem świadczenia pracy, w tym w szczególności tworzenie umów o pracę regulujących zagadnienia związane z nabyciem przez pracodawcę autorskich praw majątkowych do utworów pracownika, uwzględniających zakaz prowadzenia przez pracownika działalności konkurencyjnej oraz obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa.
 • Prawo administracyjne i podatkowe:
  • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz przed NSA  
  • stała obsługa zakładów komunalnych i podmiotów administracji samorządowej  
  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej
  • obsługa gmin i związków międzygminnych
  • obsługa procesów inwestycyjnych i innych w zakresie prawa budowlanego i administracyjnego
  • Prawo Gospodarcze i Handlowe: stała obsługa prawna firm,
  • spółek cywilnych i handlowych, zakładanie,
  • rejestracja, przekształcanie i rozwiązywanie spółek, stowarzyszeń,
  • sprawy upadłościowe i naprawcze,
  • prawo przewozowe, przygotowanie, opiniowanie i analiza umów cywilnoprawnych,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienalżytego wykonania umowy,
  • dochodzenie roszczeń o zwrot zadatku lub zaliczki,
  • prowadzenie spraw w postępowaniu nakazowym i upominawczym,
  • reprezentowanie w postępowaniu zabezpieczającym,
  • reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym.